Transport

Branche

Het vervoer van goederen en personen over de weg, over het water en door de lucht kent een drietal hoofdbranches; goederenvervoer over de weg, binnenvaart en personenvervoer over de weg.

Ontwikkeling

Er is sprake van een constante vergroting van de internationale handelsstromen wereldwijd. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de verplaatsing van de productie naar lage-lonen landen. Ook in deze sector is er sprake van een verdere schaalvergroting. Door de fileproblematiek neemt het transport over water sterk toe. Net als wereldwijd het geval is zullen de goederenstromen in Europa de komende tijd ook nog verder toenemen. Ook in deze sector is momenteel sprake van een tekort aan personeel.
Het vervoer van personen (taxi’s en bussen) is een sector waarin traditioneel sprake is van felle concurrentie en dat is slecht voor de rentabiliteit in de sector.

Verwachting

Het beroepsgoederenvervoer over de weg heeft enkele jaren geprofiteerd van de wereldwijde economische groei. In 2008 en 2009 is de branche echter met een sterke terugval geconfronteerd. In 2010 is weliswaar sprake geweest van een aantrekkende vraag naar vervoer, maar de prijzen bleven nog zwaar onder druk staan. Was er enkele jaren geleden nog een tekort aan wielen, nu is er overcapaciteit. Prijsconcurrentie heeft daardoor in alle hevigheid de kop opgestoken. Het zal naar verwachting nog wel enkele jaren duren voordat weer een gezond evenwicht in vraag en aanbod wordt bereikt. In het grensoverschrijdende vervoer zullen vraag en aanbod eerder in evenwicht zijn dan in het binnenlands vervoer. Tegenvallende consumentenbestedingen zorgen nog voor stagnatie van groei in Nederland. Aangezien het herstel in de loop van 2011 weer is afgezwakt, zullen ondernemers in het wegvervoer nog meer onderscheidend moeten zijn. Zij zullen zich moeten focussen op toegevoegde waarde om hun concurrentiepositie te verbeteren. Kernbegrippen zijn specialisatie en innovatie. Ook de combinatie van transport met logistieke dienstverlening is kansrijk.

Specifieke financieringsproblemen

De sector vervoer is een kapitaalsintensieve sector. Transportmiddelen zijn over het algemeen kostbaar en kennen geen lange levensduur. In de sector wordt veel gebruik gemaakt van leasing als financieringsvorm. De rentabiliteit is in de sector vaak matig zodat het zo nu en dan lastig kan zijn om een passende financiering aan te trekken. Schepen zijn registergoederen en het is mogelijk om hier hypotheek op te vestigen. Binnenvaartschepen worden vaak gefinancierd middels hypothecaire leningen met een middellange looptijd (10-15 jaar).